markavlopp
markavlopp
markavlopp
markavlopp

Markavlopp från fastigheter

Avloppsvatten är det vätskeformiga avfall som samlas upp från fastigheter. Avloppsvatten rinner i markavloppen, och är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och kylvatten.

RENING AV AVLOPPSVATTEN

För att inte bidra till övergödningen av våra vattendrag genom utsläpp av kväve och fosfor måste allt avloppsvatten renas. Utsläpp av avlopp definieras som miljöfarlig verksamhet och regleras av miljöbalken. Varje enskild fastighetsägare har ansvar för vattnet från respektive fastighet. 

AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN

Avloppsvattnet distribueras med hjälp av avloppsledningar, diken och kloaker. Från fastigheten leds avloppsvattnet i grova rör till en slamavskiljare som skiljer bort fasta partiklar. Antingen kan du rena ditt avloppsvattnet själv eller så hämtas ditt avloppsvatten av en slamsugbil och lämnas för rening i ett kommunalt reningsverk. Om din fastighet inte är ansluten till kommunens avloppssystem kan du anlägga ett enskilt markavlopp på din tomt efter samtycke av din kommun. Vid en eventuell ombyggnation kan man med fördel passa på att byta från eget till kommunalt avlopp.

EGET MARKAVLOPP

Om du renar ditt avloppsvatten själv i ett eget markavlopp så använder du en slamavskiljande brunn. Den vanligaste formen av slamavskiljare är en två- eller trekammarbrunn. En slamavskiljare är en stor tunna eller brunn som vanligtvis grävs ner i trädgården. En slamavskiljare kan vara tillverkad av plast eller betong. Storleken på avskiljaren i markavloppet måste vara dimensionerad efter antalet personer som finns i hushållet. I trädgården syns bara ett runt lock som avslöjar underliggande markavlopp. Självklart bör avloppets runda lock vara placerat så att en slamsugbil kan komma åt vid eventuella behov. 

AVLOPPSINFILTRATION

När slammet är avskiljt från vattnet fortsätter spillvattnet till ett infiltrationssystem som renar vattnet. Infiltrationsanläggningen består av en fördelningsbrunn som i sin tur leder ut vattnet i rör med små hål på undersidan. Spillvattnet sipprar då ut genom hålen och filtreras genom underliggande grus- och jordlager. I änden på röret finns ett luftintag.

DAGVATTEN

Med dagvatten menas regnvatten och snösmältningsvatten. Enligt aktuell standard så ska dagvatten inom tätbebyggt område tas om hand i separata dagvattensystem. Risken för översvämning minskar om dagvatten och spillvatten använder separata system.

SPILLVATTEN

Till spillvatten räknas gråvatten och svartvatten.

GRÅVATTEN

Som gråvatten räknas bad-, dusch-, och tvättvatten. Kallas även BDT-vatten.

SVARTVATTEN

Svartvatten är det avloppsvattnet som spolas ut direkt från toaletter.

KYLVATTEN

Med kylvatten avses alla slags vatten som använts för kylning, exempelvis kylvatten från kylning vid en industriprocess eller vatten som används för att kyla ett värmesystem.

RENSA AVLOPPET

Med åren kan det bildas avlagringar i rören. Om det blir ett allvarligt stopp någonstans i avloppet kan du behöva ta hjälp av ett företag som spolar rent avloppssystem med högtrycksspolning. Det kan också vara en god idé att spola rören i förebyggande syfte.

MINIRENINGSVERK

Det finns så kallade minireningsverk, anpassade för enskilda hushåll, som behandlar och renar avloppsvatten.


VETA MER?

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta din lokala bygghandel.